De algemene verkoopsvoorwaarden van ITXX BVBA gevestigd en kantoorhoudend te Antwerpen

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2007 en vervangen alle voorgaande. Enkel overeenkomsten die zijn afgesloten vóór 1 januari 2007 blijven onderhevig aan hun respectievelijke algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van ITXX BVBA, dus met inbegrip van de activiteiten waarvoor de handelsbenaming ‘Comkreet’ wordt gebruikt. De maatschappelijke zetel van ITXX BVBA is gevestigd te België, 2000 Antwerpen, Lange Leemstraat 372. Onder de klant wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met ITXX BVBA een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. Werkdagen worden door ITXX BVBA gedefinieerd als alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen, Een werkdag begint om 8.30u en eindigt om 17u30.
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ITXX BVBA overeengekomen te worden.
De door de klant gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden ten alle tijde voorrang hebben. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke melding van de klant aanvaardt zij de geldende verkoopsvoorwaarden

OFFERTEN

Elke offerte of prijsbepaling van ITXX BVBA is steeds vatbaar voor wijzigingen en blijft steeds zonder verbintenis. De prijsafspraken worden in de overeenkomst tussen partijen opgenomen en indien zij opgenomen worden in een bijlage zal deze integraal deel uit maken van deze overeenkomst.

BESTELLINGEN

Voor alle bestellingen gelden volgende betalingsmodaliteiten: 30 dagen factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ANNULEREN

Het is de klant niet toegestaan een overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Indien dit toch gebeurt, heeft ITXX BVBA het recht de klant 10% van de totale koopsom in rekening te brengen als de levering nog niet heeft plaatsgevonden en 15% als de levering heeft plaatsgevonden.

LEVERING

Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst en/of overeenkomst tot leveren van diensten is het risico van de klant. De klant is verplicht het geleverde binnen de 3 werkdagen te controleren of te laten controleren op eventuele beschadigingen en/of tekortkomingen.
Eventuele beschadigingen en/of tekortkomingen van het geleverde dient de klant op de leveringsbon te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De overeenkomst gaat pas in op het moment dat ITXX BVBA een schriftelijke en ondertekend order van de klant heeft ontvangen. De goederen en/of diensten worden geleverd conform de technische voorschriften van de fabrikant of de overeenkomst.

OPSLAG

Wanneer de klant de aangeboden goederen niet accepteert, is ITXX BVBA gerechtigd terzake van opslagkosten in rekening te brengen 2% per maand van het openstaand factuur bedrag met ingang van de dag waarop ITXX wilde leveren.
Als de klant niet binnen 1 maand na de eerste leverdatum onder gelijktijdige betaling de goederen heeft aangenomen, vervalt de overeenkomst en zal de klant een schadeloosstelling ten belope van 10% op jaarbasis van het totale factuurbedrag in rekening gebracht worden.

TRANSPORT / RISICO

De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de klant aan ITXX BVBA is verstrekt, door ITXX BVBA als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de klant inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de klant schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

ITXX BVBA is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.

KLACHTEN

Eventuele klachten worden door ITXX slechts in behandeling genomen indien zij aan ITXX BVBA rechtstreeks binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk en per aangetekende brief wordt gemeld, onder nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond der klachten.
Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen de 5 werkdagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
Indien de klacht door ITXX BVBA gegrond bevonden wordt, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

Terugzending van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

GARANTIE

ITXX BVBA waarborgt alle gebreken in de mate dat deze door de fabrikant zelf gewaarborgd kunnen worden. ITXX BVBA kan enkel gehouden zijn tot dekking van schade die gewaarborgd wordt door de verzekering.

OVERMACHT

Onder “Overmacht” wordt het volgende verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
Indien de overmacht van tijdelijke aard is, heeft ITXX BVBA het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten., totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Indien de overmacht van blijvende aard is, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
ITXX BVBA is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid sprake was.

De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

ITXX BVBA sluit iedere aansprakelijkheid uit.
Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
ITXX BVBA is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen , zowel bij de klant als bij derden.
In ieder geval is ITXX BVBA niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de klant het heeft aangeschaft.
De klant dient ten allen tijde zelf te zorgen voor een degelijke backup van data en gegevens en kan ITXX BVBA nooit aansprakelijk stellen voor het verlies van welke gegevens dan ook alsmede voor de gevolgen het verlies met zich zou kunnen meebrengen voor de klant.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen blijven eigendom van ITXX BVBA ,tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveringen en werkzaamheden of nog te verrichten leveringen en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de klant zijn betaald. Het is de klant dan ook verboden de goederen uit te lenen, te verhuren, af te staan, te verpanden of door een andere firma te laten nazien, noch kan er op eender welke manier over beschikt worden zonder schriftelijke toestemming van ITXX BVBA.

Niet tegenstaande het eigendomsvoorbehoud draagt de klant , vanaf de levering het risico voor elk verlies en/of elke beschadiging van de geleverde goederen.

BETALING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de facturen betaald te worden 30 dagen na factuurdatum. Alle door de klant verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ITXX BVBA gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
Ingeval de klant:

In staat van een faillissement wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
komt te overlijden of onder kuratele wordt gesteld,
de op hem rustende verplichtingen niet nakomt,

nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
een zware fout begaat,
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande rechtspersoon, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

heeft ITXX BVBA door het enkel plaatsgrijpen van een der opgenoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van de door ITXX BVBA verleende diensten of geleverde goederen, onmiddellijk en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden, rente en de overige ITXX BVBA toekomende rechten.

INTERESTEN EN SCHADEBETALING

Indien de betaling niet binnen in de vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur aan een interestvoet van 7% op jaarbasis . Daarenboven zal het onbetaald gebleven bedrag verhoogd worden met 10% doch met een minimum van 125,00 EUR ter vergoeding van de schade en/of kosten die ITXX BVBA ingevolge het onbetaald blijven lijdt en/of zal lijden.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

GESCHILLEN

Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om de geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, te beslechten.
Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de klant daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.